Nehitpointový model poškození

Ukázka nehitpointového modelu poškození je ze hry "World War II Online: Battleground Europe" a její původní anglický zápis je stále dostupný na oficiálním fóru výrobce a provozovatele Battleground Europe. Proč byl pro prezentaci zvolen StuGIIIB pálící na průzkumné vozidlo Panhard 178 není zřejmé, snad jen kvůli počtu generovaných střepin.

Výpočet jednoho 75mm APHE projektilu zasahujícího průzkumné vozidlo Panhard

Zásah a generování střepin z pancíře Panhardu

STUG 75mm APHE round hitting panhard right hull door at 714 m/s, Energy = 1 730 949 joules, thickness 14.00 mm at 7 deg

Střela zasáhla pravou stranu korby Panharda, pod úhlem 7° a rychlostí 714 metrů za sekundu, v místě, kde jsou 14mm tlusté vstupní dveře pro posádku. Okamžitá energie střely, při dopadu, byla 1 730 949 joulů.

STUG 75mm APHE fuse started, timer = 0.0010 seconds.

Spustila se česová roznětka, projektil exploduje za 1ms.

75mm APHE hits with 120746.653868 joules to right hull door.

Projektil předává pancíři 120 746 joulů energie.

STUG 75mm APHE spalling 46 pieces of right hull door.

Z pancíře pravých dveří se generuje 46 střepin. (projektil zatím ještě nepronikl přes pancířové dveře)

Spall chunk(0) striking left side of hull of panhard at 803 m/s, Energy 641 joules, thickness 15.00 mm at 57 deg.

Spall chunk hits with 641.438818 joules to left side of hull.

Spall chunk(0) stopped in left side of hull, penetrated 0.00 mm, lost 803 m/s, speed now 0 m/s

Střepina 0 zasahuje levý pancíř (zevnitř) Panharda, pod úhlem 57° a rychlostí 803 m/s, v místě, kde je 15mm tlusté pancéřování. Předává pancíři 641.438818 joulů energie. Zastavuje se v levém pancíři trupu při proražení 0.00 mm tloušťky a ztráty veškeré rychlosti (803 m/s).

(dále se generuje 45 střepin, z nichž jsou vybrány jen ty zajímavější)

Spall chunk(3) Hits the 25mm ammo storage at 1244 m/s, Energy 1287 joules, thickness 3.00 mm at 0 deg

Damage was 1287.401488 joules to 25mm ammo storage.

Spall chunk(3) stopped in 25mm ammo storage(2) 0.01 mm, lost 1244 m/s, speed now 0 m/s

Střepina 3 zasahuje uskladnění munice v Panhardu pod úhlem 0°, rychlostí 1244 m/s a s energií 1287 joulů. Poškození uložiště 25mm náboju (2) je 1287.401488 joulů, střepina ztrácí veškerou energii za proniknutí 0,01 mm, výsledna rychlost je 0 m/s. (protokol neobsahuje, po zásahu střepiny 3, informace o explozi zasažené munice, k iniciaci tedy nedošlo)

Spall chunk(6) spalls from outside of armor.

Spall chunk(6) strikes the ground at 428 m/s

Střepina 6 letí do protisměru a zasahuje zem.

Spall chunk(7) Hits commander's legs at 1412 m/s, Energy 1833 joules, thickness 1.00 mm at 0 deg, t = 3054.615326 s

Střepina 7 zasahuje nohu velitele Panhardu.

Spall chunk(8) Hits commander's torso at 1437 m/s, Energy 1647 joules, thickness 1.20 mm at 0 deg

Střepina 8 zasahuje tělo velitele Panhardu.

Spall chunk(9) Lands in gunner's torso at 1546 m/s, Energy 93 joules, thickness 1.20 mm at 0 deg

Střepina 9 zasahuje tělo střelce Panhardu.

Spall chunk(36) hits transaxle at 445 m/s, Energy 102 joules, thickness 100.00 mm at 0 deg

Minscule damage of 101.949308 joules to transaxle.

Střepina 36 zasahuje nápravu Panharda. Poškození nestačí na zničení.

(v interiéru máme rozmetáno 45 střepin, jednu venku, z pravých vstupních dveří Panharda - nyní začíná pronikat samotný 75mm APHE projektil)

Průnik pancířem

STUG 75mm APHE penetrated right hull door 14.00 mm, lost 25 m/s, speed now 688 m/s

Při průchodu pancířem pravých dveří ztrácí 25 m/s z rychlosti.

STUG 75mm APHE slamms into commander's legs at 688 m/s, Energy 1610203 joules, thickness 1.00 mm at 0 deg

A traumatic 4398.429960 joules to commander's legs.

Rychlostí 688 m/s zasahuje nohy velitele Panhardu.

STUG 75mm APHE penetrated commander's legs 1.00 mm, lost 1 m/s, speed now 687 m/s

Po zásahu nohou velitele pokračuje střela rychlostí 687 m/s.

Detonace projektilu

STUG 75mm APHE detonating, STUG 75mm APHE explodes into 30 pieces of shrapnel

Až nyní, po uplynutí 1 ms, exploduje vystřelený projektil při současném vygenerování 30 kusů šrapnelu.

Shrapnel shard(2) Severs gunners legs at 779 m/s, Energy 39361 joules, thickness 1.00 mm at 0 deg, t = 3054.616761 s

Damage was 39360.979559 joules to gunners legs.

Shrapnel shard(2) stopped in gunners legs 0.26 mm, lost 779 m/s, speed now 0 m/s

Shrapnel shard perferates gunner's torso at 849 m/s, Energy 29655 joules, thickness 1.20 mm at 0 deg

Damage was 29655.306813 joules to gunner's torso.

Shrapnel shard(3) stopped in gunner's torso 0.19 mm, lost 849 m/s, speed now 0 m/s

Následují opětovné zásahy do různých částí těl posádky.

Tlaková vlna

Celkem bude zasaženo 90 objektů tlakovou vlnou.

STUG 75mm APHE concussive explosion

Damage of 10.913030 joules to radiator.

Poškození chladiče.

Effect of concussion to component antifreeze at 1.5 m from detonation = damage of 14.395833 joules to antifreeze.

Účinek tlakové vlny na protizámrazovém systému ze vzdálenosti 1.5m, poškození energií 14 joulů.

Effect of concussion to component driver's head ... energy 29.883825 joules to damage driver's head, threshold 40.000000 joules.

30 joulový účinek tlakové vlny na řidičově hlavě nepřesáhl limit poškození 40 joulů, řidič by tento úraz přežil, kdyby neměl zraněné ostatní části těla.

Effect of concussion to component commander's torso.

Damage of 127.093132 joules to commander's torso.

Velitelovo tělo je zraněno tlakovou vlnou 127 joulů.

Effect of concussion to component commanders arms.

Damage of 88.672264 joules to commanders arms.

Velitelovy ruce jsou zraněny tlakovou vlnou 88 joulů.

Výsledek

Veliteli a střeleci bylo způsobeno smrtelné zranění střepinami z pravých vstupních dveří Panharda a řidič by vykrvácel z ošklivého zranění hlavy - pokud by to ovšem stihl do 1 ms, kdy explodoval 75 APHE projektil a znovu smrtelně nezranil všechny členy posádky.